Translate:

Milieuplan

briefheader

Bestuur

Velsen-zuid,  maart 2016.

M I L I E U P L A N

Doelstelling

 • Het in standhouden en verbeteren van het milieu op en rond het haventerrein.
 • Het voorkomen van milieu overtredingen.
 • Het voldoen aan de wettelijk gestelde milieueisenDe volgende punten zijn onverlet de voorschriften genoemd in de Statuten, het Havenreglement en de daarbij behorende Bijlagen.

Op het haventerrein zijn de volgende voorzieningen aanwezig:

 1. Afspuitplaats voor schepen

 • Deze plaats is voorzien van een speciale vloeistofdichte vloer.
 • Het water van het afspuiten en daarin aanwezige residuen worden opgevangen in daarvoor bestemde slibputten.
 • Via de overloop van deze slibputten wordt thans nog geloosd op het oppervlaktewater. Mogelijk wordt in de toekomst de installatie aangesloten op de bestaande riolering.
 • De slibputten worden periodiek (2 x per jaar) leeggezogen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
 • Er dient voor te worden zorg gedragen, dat er geen oliehoudende of chemische vloeistoffen in de slibputten terecht komen.
 • Losse verfdelen en aangroei dienen apart te worden opgevangen en afgevoerd in een daarvoor bestemde container.

Toezicht en controle:

Havenmeester, uithaalploeg

 1. Milieustation

 • Aan de noordzijde van de insteekhaven is een milieustation geplaatst voor het tegen betaling leegzuigen van vuilwatertanks (huishoudelijk afvalwater) of bilgewater
 • (oliehoudend afvalwater). Er mag dus absoluut geen afgewerkte olie via de installatie worden afgezogen, alleen oliehoudend afvalwater. Het afgezogen afvalwater wordt via een slib put en een olieafscheider geloosd op de riolering.
 • De slib put en de olie afscheider worden periodiek leeggezogen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. ( 2 x per jaar).

Toezicht en controle:

Havenmeester

 1. Olieafscheider parkeerplaats

 • Het hemelwater van de parkeerplaats wordt via goten afgevoerd naar een olieafscheider en vervolgens geloosd op het oppervlakte water.
 • Deze goten en de olieafscheider worden periodiek gecontroleerd en indien nodig gereinigd.
 • Het parkeerterrein dient dan ook vrij te blijven van oliehoudende stoffen/vloeistoffen.

Toezicht en controle:

Havenmeester, uithaalploeg

 1. Accubak

 • Nabij de botenlift is een aan de milieueisen goedgekeurde accubak geplaatst.
 • Via de havenmeester en tegen betaling kunnen daarin oude accu’s worden opgeslagen.
 • Het legen en de afvoer van deze accubak is naar behoefte (ca 1 x per jaar).

Toezicht en controle:

Havenmeester.

 1. Gasolie pompinstallatie en opslag

 • Aan de zuidzijde van de insteekhaven is een goedgekeurde opslagtank voor gasolie geplaatst met een inhoud van 5000 liter.
 • Ter voorkoming van morsen bij het tanken van schepen is de pompinstallatie voorzien van een automatische afslaginrichting.
 • Het tanken van gasolie vindt alleen plaats door de havenmeester of een door hem       aangewezen persoon en in het bijzijn van de schipper van het vaartuig.
 • Door de schipper dienen alle maatregelen genomen te worden om te voorkomen, dat er olie in het oppervlaktewater terecht komt.

Toezicht en controle:

Havenmeester

 

 1. Opslagtank voor afgewerkte olie

 • Aan de zuidzijde van de insteekhaven is een goedgekeurde opslagtank voor afgewerkte olie geplaatst, met een inhoud van 1000 liter.
 • Via de havenmeester, en tegen betaling, kan in deze tank afgewerkte olie worden gestort en opgeslagen.
 • Met de afgewerkte olie mogen absoluut geen andere chemische vloeistoffen worden gestort.
 • Deze opslag tank wordt naar behoefte leeggezogen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

Toezicht en controle:

Havenmeester

 1. Stortplaats chemische toiletten

 • Op de rioolpomp put achter de kantine is een stortplaats voor chemische toiletten.
 • De lozing is rechtstreeks op de riolering. Ter voorkoming van onrechtmatig gebruik en verstopping is de stortbak afgesloten.
 • De sleutel van deze stortplaats is in beheer bij de havenmeester.

Toezicht:

Havenmeester

 1. Vetput keuken kantine

 • Voor de afvoer van de kantine keuken is een aparte vet put aangelegd. De overloop van deze vet put is aangesloten op het riool.
 • Deze vet put wordt periodiek gereinigd en geleegd. ( 2 x per jaar).
 • De oude frituurvetten worden door de kantinebeheerders apart opgeslagen en  afgevoerd via een erkend bedrijf.

Toezicht en controle:

Havenmeester

 1. Box voor lege batterijen

 • In het havenkantoor is een box aanwezig, waarin alle soorten lege batterijen kunnen worden gedeponeerd. Deze box wordt naar behoefte geleegd bij de HCV.

Toezicht:

Havenmeester

 1. Ondergrondse vuilcontainer

 • Op de parkeerplaats is een ondergrondse vuilcontainer geplaatst voor huishoudelijk afval.

Toezicht:

Havenmeester

Voorts dient er aandacht te worden besteed aan de volgende onderwerpen:

Schilder en Onderhoudswerk

Op de wal

 • Zorg dragen voor opvang van verfresten en verfspatten, door middel van kleden.
 • De verfresten mogen niet worden gestort in de containers voor het huishoudelijk afval, maar dienen naar de HCV te worden gebracht.
 • Er mogen dus geen verfresten, in welke vorm dan ook, op de parkeerplaats achter gelaten worden. Bij het schuren zoveel mogelijk zorgen voor stof afzuiging.
 • Lege en schone verfblikken  kunnen gestort worden in de ondergrondse vuilcontainer.

Toezicht en controle:

Havenmeester, uithaalploeg

In het water

 • Zorg dragen, dat er geen verfresten en spatten in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
 • Bij het schuren zorgen voor een deugdelijke afzuiginstallatie, zodat er geen schuurstof in het water terecht kan komen.
 • Verzameld schuurstof en verfresten niet in de container voor huishoudelijk afval, maar naar de HCV.
 • N.B: Verfblikken met restanten verf, oude kwasten, schuurpapier of andere materialen niet in de container huishoudelijk afval maar naar de HCV.

Toezicht en controle:

Havenmeester

Geluidsvoorzieningen

Met name ten aanzien van de kantine zijn er  eisen gesteld voor wat betreft de geluid sterkte. Dit betreft vooral de avond en nacht uren.

Toezicht/controle:

Havenmeester en kantinebeheer

Werkplaatsen/containers

 • In de diverse werkplaatsen/containers moeten vloeistoffen, zoals boorolie, smeerolie, verf etc.  (alle verontreinigende vloeistoffen) in vloeistofdichte bakken geplaatst worden.

Toezicht/controle:

Havenmeester, werkploegen.

Sanitaire ruimten

 • De  doucheruimtes, toiletten en was plaatsen dienen naar behoefte, maar in ieder geval 1 maal per dag te worden schoongemaakt.

Toezicht/uitvoering:

Kantinebeheer.

Legionella preventie

 • Alle daarvoor in aanmerking komende watertappunten worden structureel gecontroleerd en bemonsterd door de havenmeester.
 • Regulier vind controle plaats door de bevoegde instanties.

Toezicht/uitvoering:

Havenmeester.

De voorzitter,

Opgesteld door:

J.Sikkema update maart 2016