Translate:

Veiligheidsplan

briefheader
Bestuur

Velsen-Zuid, maart 2016.

VEILIGHEIDSPLAN

Doelstelling

 • Het voorkomen van ongevallen.
 • Het voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 • Het op een veilige wijze kunnen werken met materiaal van de WVIJ.Dit veiligheidsplan laat onverlet de voorschriften genoemd in de Statuten, het Haven Reglement en de daarbij behorende Bijlagen. Het is mede gebaseerd op een in eigen beheer ingestelde risico inventarisatie.

Parkeerplaats (Winterstalling)

 • Het parkeerterrein dient in de winter periode (oktober tot april) voor de  stalling van circa 70 tot 80 vaartuigen.
 • Deze vaartuigen mogen alleen opgesteld staan op cradles welke door de uithaalploeg  zijn goedgekeurd, voor wat betreft constructie en sterkte.
 • Het is absoluut verboden dat, zonder de hulp van de uithaalploeg cradles worden verplaatst of verschoven terwijl er een vaartuig op is geplaatst.
 • De opstelling van de vaartuigen moet zodanig zijn, dat er voldoende ruimte overblijft voor voertuigen of werkzaamheden  van de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie.
 • Tijdens de opstelling op de wal mogen er geen gasflessen aan boord zijn. Deze kunnen door tussenkomst van de havenmeester worden opgeslagen in de opslagruimte voor gasflessen.
 • Bij werkzaamheden aan de vaartuigen moeten door de eigenaar(en) de nodige  voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
 • De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met eigen materiaal en gereedschap.
 • Gebruik van verenigingsmateriaal of gereedschap alleen na toestemming van havenmeester of bestuur.
 • Bij slijp- en las werkzaamheden dient ten allen tijde voldoende brandblusmateriaal in de directe omgeving aanwezig te zijn.
 • Daarbij dient voortdurend toezicht te zijn op brand of explosie gevaar, zowel aan de binnen- als buitenzijde van het vaartuig.
 • Het parkeren op de overgebleven vrije ruimte dient uitsluitend te geschieden in de daarvoor gemarkeerde vakken of gedeelten.
 • In het voorjaar worden er per tijds periode een twintigtal vaartuigen gestald voor een onderhoudsbeurt.(Dit betreft over een periode van enkele maanden ca. 60 tot 80 vaartuigen. )Ook voor deze vaartuigen gelden de bovenstaande voorschriften.
 • In de zomerperiode uitsluitend parkeren in de daarvoor gemarkeerde vakken of gedeelten, zodat er ruimte vrij blijft voor hulpdiensten.

Toezicht/controle:

Havenmeester, Uithaalploeg, Technische zaken.

Steigers/tegelpaden

 • De steigers /tegelpaden moeten in een goede staat worden gehouden, dus geen losse of  uitstekende delen.
 • Gladheid van de steigers/tegelpaden voorkomen, door regelmatig schoonhouden/onderhoud. In de winterperiode speciale aandacht en extra toezicht, bijv. opslag/gebruik strooizout.
 • Er moeten voldoende zwemtrappen aanwezig zijn, verspreid over alle steigers/vingerlingen.  De locatie van een zwemtrap is duidelijk aangegeven door een oranje kleur op de steiger/vingerlingpaal.
 • Reddingmateriaal zoals boeien, haken etc. zijn veel al aan boord van de schepen aanwezig.

Toezicht/controle:

Havenmeester, Technische zaken.

EHBO

 • Aan het havenkantoor is een voor iedereen toegankelijke AED apparatuur aanwezig. Deze AED wordt periodiek gecontroleerd en gekeurd.
 • Instructie wordt jaarlijks gegeven aan havenmeester en/of leden.
 • In het havenkantoor is een  gekeurde uitgebreide en voldoende uitgeruste EHBO-verbanddoos  aanwezig.
 • De havenmeester (s) is gediplomeerd EHBO-er.
 • In de container van de uithaalploeg moet een kleine EHBO-verbanddoos aanwezig zijn.
 • Voorts is er in de kantine een uitgebreide verbanddoos aanwezig, welke onder beheer is van het kantinepersoneel.

Toezicht/controle:

Havenmeester,

Communicatiemiddelen

Telefoon

 • In  het havenkantoor gedurende openingstijden. De havenmeester heeft een lijst met de telefoonnummers van de benodigde hulpdiensten/alarmeringen.
 • In de kantine gedurende openingstijden.

Marifoon

 • In het havenkantoor is een wal marifoon installatie aanwezig. Alleen kanaal 31 is operationeel.

Internet/wifi

 • Op de jachthaven  kan gratis gebruik worden gemaakt van internet verbindingen door middel van WIFI.

Toezicht/controle:

Bestuur.

Hijs en transportmiddelen

Botenlift

 • De botenlift moet ieder jaar worden geïnspecteerd en gekeurd, door een daartoe bevoegd bedrijf of instantie.
 • Hiervan moet een keuringsbewijs/certificaat worden afgegeven.
 • Duidelijk zichtbaar moet zijn aangebracht, het maximale hefvermogen.
 • Duidelijk zichtbaar aangebracht dat gebruik voor eigen risico is.
 • Er moet worden bijgehouden, waarin vermeld, alle keuringen, storingen, reparaties, onderhoud etc.
 • Bediening alleen door personen, aangewezen door het bestuur.

Toezicht:

Havenmeester, Uithaalploeg

Hijsmateriaal

 • Alle hijsmateriaal, zoals singles, draden, touwwerk en sluitingen, welke worden gebruikt  bij het uit het water halen, het vervoer, dan wel bij het te water laten van vaartuigen.  dient van voldoende sterkte en goed onderhouden  te zijn. Hiervoor moet een keuringsbewijs/certificaat worden afgegeven.
 • Bij uiterlijke beschadigingen dient er onmiddellijk te worden vervangen.
 • Het hijsmateriaal moet bij de jaarlijkse keuring worden meegenomen.

Botenkar

 • De hydraulische botenkar moet ieder jaar worden geïnspecteerd en gekeurd door een daartoe bevoegd bedrijf of instantie.
 • Hiervan moet een keuringsbewijs/certificaat worden afgegeven.
 • Maximale draagvermogen moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
 • Er moet documentatie worden bijgehouden omtrent, keuringen, storingen reparaties, onderhoud etc.
 • Bij het in beweging zetten ( rijden) moet er een duidelijk signaal hoorbaar zijn.
 • Bediening alleen door personen aangewezen door het bestuur.

Toezicht:

Havenmeester, Uithaalploeg

Verreiker

 • Het gebruik en de bediening van dit specialistische voertuig, alleen door personen, aangewezen door het bestuur.
 • Personenplatform, aangegeven gewicht en gecertificeerd.

Toezicht:

Havenmeester, Uithaalploeg

 

Brandpreventie

 • In alle daarvoor in aanmerking komende ruimten en plaatsen  dienen  voldoende en goed gekeurde brandblussers en brandslangen aanwezig te zijn. Deze dienen jaarlijks gekeurd te worden.
 • Op alle vaartuigen van leden in de haven dient tenminste een (1) goedwerkende brandblusser aan boord te zijn.
 • Bij slijp en las werkzaamheden  toezicht en voldoende brandblus materiaal in de  directe nabijheid.
 • Dergelijke werkzaamheden moeten worden bekend gemaakt aan de havenmeester en mogen slechts uitgevoerd worden na goedkeuring van de havenmeester.
 • Een aantal plaatsen welke speciale aandacht verdienen:
  – opslagruimte voor gasflessen. ( verbod open vuur en roken).
  – opslagtank en pomp gasolie.  ( verbod open vuur en roken).
  – opslagtank afgewerkte olie.
  – kantine ( nooduitgangen altijd vrij houden)- (geen brandgevaarlijke versieringen, indien nodig impregneren, etc.)
 • Barbecueën/open vuur is aan boord van vaartuigen niet toegestaan.
 • Barbecueën op het haven terrein alleen op daarvoor aangewezen plaatsen.

Toezicht:

Havenmeester, Uithaalploeg, Kantinebeheer.

 

Onderhoud vaartuigen

 • Vaartuigen moeten in een zodanige staat van onderhoud verkeren, dat zij geen gevaar op kunnen leveren voor personen en goederen op de haven.
 • Zo moet er een droogzetting en inspectie van het onderwaterschip zijn geweest binnen een periode van tenminste vijf (5) jaar.

 

Verlichting

 • Het gehele haven terrein, waarbij speciale aandacht voor de steigers, botenlift en afsluitplaats moet goed en deugdelijk zijn verlicht.

Toezicht:

Havenmeester.

Aansprakelijkheid

 • De vereniging heeft de benodigde verzekeringen voor opstallen , materiaal en aansprakelijkheid afgesloten.
 • De leden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor een goede dekking gevende aansprakelijkheidsverzekering.

Opgesteld door:

J.Sikkema update maart 2016